ประวัตความเป็นมาของสปา Spa

ประวัติความเป็นมาของสปาโดยสังเขป      สปามีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัย กรีก โรมัน ที่มีการทำพิธีกรรมทางศาสนา ด้วยการชำระล้างร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณด้วยน้ำ โดยมีการนำศาสตร์ของอโรมาเธอราพีใช้บำบัดสุขภาพแบบองค์รวม ถือได้ว่าชาวโรมันเป็นผู้ที่มีรสนิยมในการใช้ชีวิตอย่างมาก การอาบน้ำพุร้อนถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะใช้ทั้งการอาบทำความสะอาดร่างกาย แล้วยังใช้การดูแลสุขภาพอีกที่ดีอีด้วย การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยในกลุ่มชนชั้นสูงเป็นสิ่งที่กระทำกันแพร่หลาย      คำว่า ” สปา ” ถือว่าก่อกำเนิดราวศตวรรษที่ 17 มาจากเมืองเล็กๆ ในประเทศเบลเยี่ยมที่ตั้งอยู่ในดินแดนที่เรียกว่า เทือกเขาแห่งอาร์เดนเนส ( Ardennes Mountains ) ที่มีน้ำพุร้อนใช้ในการดูแลสุขภาพ เมืองนี้ได้รับการขนานนามว่า ” Gem of the Ardennes ” การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมยังรวมถึงการทำสมาธิ การฝึกลมหายใจ และการออกกำลังกาย วิธีการเหล่านี้จะช่วยในการลดระดับความเครียดได้      สำหรับประเทศไทย จุดเด่นอยู่ที่การบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติ โดยเฉพาะการนวดที่มีหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง ที่ขุดพบที่ป่ามะม่วง จังหวัดสุโขทัย เมื่อถึงยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การแพทย์แผนไทยรุ่งเรืองมากโดยเฉพาะการนวดไทย ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถได้มีการแบ่งส่วนราชการด้านกระแพทย์แผนไทยให้มีกรมหมอนวด ศาสตร์การวดไทยบางส่วนได้สูญหายไปจากการเกิดภาวะสงครามสมัยกรุงรัตนสินทร์ […]

การนวดธาราลัย หรือการนวดไทยประยุกต์

นวดไทย

การนวดธาราลัย หรือนวดไทยประยุกต์ คือการนวดประยุกต์โดยนำเอาข้อดีของการนวดทั้งแบบราชสำนัก และแบบเชลยศักดิ์มาผสมผสานกัน โดยปรับปรุงข้อด้อยของทั้ง 2 แบบให้ร่วมสมัย เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ถูกนวดมากที่สุด อีกทั้งยังปรับปรุงท่าทางการนวดให้มีความสุภาพมากขึ้น นำข้อดีของการนวดแบบสากลมาผสมผสาน เพื่อให้มีความเป็นสากล มีหลักวิชาการมารองรับ ทำให้ผู้นวดสามารถอธิบายหลักการนวด และระบบร่างกายได้อย่างน่าเชื่อถือ และถูกต้องมากยิ่งขึ้น อวัยวะที่ใช้ในการนวด      1 การใช้มือ      1.1 การใช้นิ้วมือ เป็นการใช้นิ้วโป้งกดลงบริเวณแนวกล้ามเนื้อ หรือใช้ปลายนิ้วในการโกยบริเวณกล้ามเนื้อ เช่น การใช้โป้งเดี่ยว โป้งคู่ โป้งต่อ โป้งทับ เป็นต้น      1.2 การใช้ฝ่ามือ เป็นการใช้กล้ามเนื้อทั้งฝ่ามือกดลงบริเวณกล้ามเนื้อ      1.3 การใช้ส้นมือ เป็นการใช้ของฝ่ามือกดลงบริเวณกล้ามเนื้อส่วนใหญ่นิยมใช้คลึงกล้ามเนื้อ      1.4 การใช้อุ้งมือ เป็นการใช้กล้ามเนื้ออุ้งของฝ่ามือลักษณะเป็นแอ่ง กดลงบริเวฯกล้ามเนื้อ      2 การใช้ศอก เป็นการใช้ศอกกดหรือคลึง บริเวณที่นิ้วกดไม่ถึง หรือจุดนั้นต้องการน้ำหนักในการกดแรงมาก   […]

ประวัติการแพทย์แผนไทย และการนวดไทย

สมัยกรุงสุโขทัย สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช      พบหลักศิลาจารึก ที่วัดป่ามะม่วง มีบันทึกเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย นับเป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดของการแพทย์แผนไทย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยพระบรมไตรโลกนาถ      พ.ศ. 1998 มีการแบ่งข้าราชการในกรมหมอนวดขวา และซ้าย สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช      ได้มีการจดบันทึกของนายลาลูแบร์ราชฑูตฝรั่งเศส ได้เขียนบันทึกจดหมายเหตุในปี พ.ศ. 2230-2231 ความว่า ” ในกรุงสยามนั้นถ้าใครป่วยไข้ลง ก็จะเริ่มให้ยืดเส้นยืดสายโดยให้ผู้มีความชำนาญในทางนี้ ขึ้นไปใช้เท้าเหยียบ “ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ 1      ร.1 ได้รวบรวมผู้รู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ร่วมกันจารึกตำราไว้ตามศาลารายอุโบสถ และยังปั้นฤาษีดัดตนด้วยปูนปั้นจำนวน 60 ท่า สมัยรัชกาลที่ 2      ร.2 แบ่งประเภทของผู้นวดเป็น หมอหลวง และหมอเชลยศักดิ์ ซึ่งหมอหลวงคือหมอที่ชำนาญพิเศษ รับราชการอยู่ในสัดกัดราชแพทย์ มีศักดินา มีเบี้ยหวัด ส่วนหมอเชลยศักดิ์คือหมอที่ไม่ได้รับราชการ ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาเล่าเรียนจากบรรพบุรุษ […]